Giới thiệu về Bơ Bảo Lộc – Lâm Đồng: Bảo Lộc – nơi nổi